Czym jest JUDO?
 
Judo pochodzi z Japonii. Jego twórc by Jigoro KANO (1860-1938). Zebra on i ulepszy chwyty jiu-jitsu nadajc im now form. Kano usun z jiu-jitsu elementy mogce zagrozic zdrowiu lub yciu wprowadzajc nowe, stworzone przez siebie. Nazw JUDO mona tumaczy jako "drog do zwinnoci" lub "drog ustpowania" (JU - zwinnie, ustpowa; DO - droga, zasada).

Wspóczesne judo jest sportem cile ograniczonym przepisami opartymi na starych japoskich zasadach walki wrcz. Jest to rodzaj walki zapaniczej, wymagajcej specjalnego ubioru zwanego "judogi". Jakkolwiek judo wywodzi si z wojskowej sztuki walki na mier i ycie, zastosowanie judo do obrony osobistej jest obecnie celem drugoplanowym. Ogólny rozwój fizyczny, a nastpnie uzyskanie skutecznoci w zawodach, oto gówne cele wspóczesnego judo.

Celem przewodnim, uzyskanym przez systematyczne wiczenia, wysunitym przez twórc judo - Jigoro Kano, jest "doskonalenie samego siebie".

Judo przyczynia si do harmonijnego rozwoju, przekonuje, e nie sia i ciar ciaa, a szybko i zrczno s czynnikami decydujcymi w dziaaniu. Jest dla modziey waciwym systemem wychowania fizycznego, sportem, który najlepiej przygotowuje do ycia. Pozwala modziey nie tylko odkry i rozwija wasne moliwoci, ale take osign skuteczno w dziaaniu. Judo rozwija szybko, zwinno, wytrzymao i si, a take spostrzegawczo, opanowanie, odwag, odporno, koncentracj i wytrwao. Jego wpyw wychowawczy jest niezaprzeczalny.

 ródo: www.pzjudo.pl

Trzy elementy JUDO wedug prof. Jigoro Kano

Judo rentai-ho - Judo jako metoda rozwoju fizycznego - trening ma obejmowa wiele wicze ogólnosprawnociowych, które pozwol na wzmocnienie oraz uleastycznienie mini oraz cigien. Konsekwencj tego jest poprawa sprawnoci oraz stanu zdrowia.

Judo shobu-ho - Judo jako sztuka walki - szczególne znaczenie ma zasada wykorzystania siy rywala do pokonania osoby posiadajcej przewag fizyczn, wedug maksymy "ustp aby zwyciy".

Judo shushin-ho - Judo jako trening rozwoju moralnego oraz etycznego - podkrela ksztatowanie osobowoci oraz pozytywnych cech charakteru. Uwaa ten cel jako najwaniejszy sporód powyszych. Jigoro Kano uwaa, e studenta Judo powinny wyrónia nastpujce cechy:

- inteligencja                  - wyrazista osobowo           - umiarkowanie                  - prawo                - uczciwo                      - cierpliwo                      
- uprzejmo                  - skromno                            - rzetelno                         - odwaga                 - yczliwo dla innych

                                                          

Judoka ma nie myle o judo przez pryzmat zwycistw lub poraek, a na przeciwnika nie mona patrze jak na wroga.

Zatem judo nie mona postrzega jedynie jako sztuk walki czy dyscyplin sportow, lecz równie jako pewn filozofi postpowania, take poza mat.

ródo: R. Ruszniak, R. Zieniawa, JUDO Pomost pomidzy tradycj i wspóczesnoci, AWFiS Gdask, 2003 POLECAMY!


Stopnie szkoleniowe (Kyu) i mistrzowskie (Dan)
 
W judo s stopnie uczniowskie – Kyu i mistrzowskie – Dan. Wczeniej nie istniay stopnie Kyu w adnej sztuce walki. Tradycyjnie judok nazywano osob posiadajc stopie 4 kyu lub wyszy. Pozostae osoby nazywano kenkyu-sei. Obecnie jednak tytuem judoki nazywa si kadego kto trenuje ten sport. Analogicznie nazwa sensei bya przypisana osobom o stopniu mistrzowskim 4 dan lub wyej.
Stopniom Dan odpowiada czarny pas. Jednak od 6 Dana mona nosi zarówno pas czarny, jak i biao-czerwony, a od 9 czarny lub czerwony.
                            

Awans na wyszy stopie odbywa si po zdanym egzaminie. Najpierw zdaje si na biay pas, a nastpnie na kolejne. Egzamin sprawdza czy judoka opanowa techniki wymagane na stopie. Przy egzaminach na stopnie powyej 3 Kyu pod uwag mog by brane równie wyniki sportowe. Stopnie od 7 Dana maj charakter honorowy. Stopnie 7 i 8 dan s przyznawane przez kontynentalne federacje (np. Europejska Federacja Judo - EJF) na wniosek krajowych zwizków, natomiast stopnie 9 i 10 przyznaje Midzynarodowa Federacja Judo (IJF) na wniosek federacji kontynentalnych.

7 DAN posiada trener naszego klubu Pan Zbigniew Zamcki!

Wymagania techniczne na stopnie 5 Kyu, 4 Kyu i 3 Kyu zamieszczone s w zakadce Do Pobrania.


 

Jak ubrany jest JUDOKA?

Judoka (zawodnik wiczcy Judo) nosi strój zwany Judogi (nie kimono!). Judoga zrobiona jest z plecionki, dziki czemu jest wytrzymaa (Judo jest sztuk walki, w której zawodnicy szarpi rywali próbujc wytrci ich z równowagi i rzuci na plecy). Zawodnik ubrany jest w spodnie, bluz od judogi oraz pas. 

Tradycyjna Judogi jest koloru biaego, jest to kolor czystoci i przypomina o duchu fair-play. 

W zawodach starszych zawodników (w Judo sportowym) wprowadzono judogi koloru niebieskiego, aby sedziowie mogli atwiej oceni, który z zawodników rzuca, a który upada. Czasami zawodnicy rzucaj tak szybko, e prawidowa ocena techniki jest bardzo trudna.

Jak wiza pas? Zapraszamy do obejrzenia filmu ABC Judo, kliknij zdjcie poniej!

                                                  

Szukasz Judogi? Zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Wystarczy klikn wybrane zdjcie!

           biaa judogi z naszywkami klubowymi                               pasy                                                 niebieska Judogi ADIDAS


Podstawowe pojcia kadego judoki

JUDO - "agodna droga"
Kodokan - Szkoa Judo prof. Jigoro Kano w Tokyo
Dojo - sala wicze, miejsce doskonalenia si
Tatami - mata, na której si wiczy
Tori - osoba wykonujca technik
Uke - osoba, na której wykonywana jest technika
Obi - pas
Randori - walka treningowa
Ukemi - pad
Kuzushi - wychylenie
Ippon - punkt

FILM ABC JUDO - 20-minutowy film na temat judo nagrany w trakcie Pucharu wiata Seniorów w Warszawie. Zawiera bardzo duo informacji na temat naszej sztuki walki.

www.sport.tvp.pl/inne/sporty-walki/judo/wideo/sportowe-abc-judo/4270035


Komendy sdziowskie w walce judo dzieci

Wszystkie komendy sdziowskie wypowiadane w trakcie walki nie s w jzyku polskim lecz, podobnie jak nazwy technik judo, w jzyku japoskim. Aby móc wzi udzia w walce sdziowanej naley opanowa kilka podstawowych komend. Aby atwiej mona byo je zapamita, doczamy odpowiednie obrazki. Sdzia oprócz wypowiadania konkretnych sów wykonuje take ustalone gesty. Wynika to midzy innymi z faktu, i na zawodach przy gonym dopingu kibiców czasami mona nie dosysze komend. Wówczas przydaje si gestykulacja sdziego.

Sdzia rozpoczyna walk oraz kad kolejn akcj komend HAJIME! (czyt. Hadime). Przerwanie walki to komenda MATTE! (czyt. Mate!). Jeeli czas walki upyn i sdzia chce ogosi koniec, wówczas mówi MATTE SOREMADE! (czyt. Mate Soremade).

                              

          MATTE!                                     IPPON                                                  WAZA-ARI                      WAZA-ARI
                                                                                                                                                   AWASETE IPPON     

Aby wygra walk naley skutecznie zaoy trzymanie (przez 20 sekund) lub wykona rzut na plecy z odpowiedni si, szybkoci i kontrol nad partnerem. Starsi zawodnicy mog te stosowa dwignie na staw okciowy oraz duszenia, jednak na zawodach dzieci techniki te s oczywicie zabronione. Zwycistwo przed czasem to ocena IPPON, któr sdzia ogasza unoszc nad gow wyprostowan rk.

Jeeli uda nam si rzuci przeciwnika na jedn opatk (a nie na "pene" plecy) lub utrzyma w trzymaniu przez 15-19 sekund, wówczas sdzia ocenia technik na WAZA-ARI (czyt. wazari). Widoczne jest to na trzecim rysunku powyej. Jeeli zawodnik dwa razy uzyska ocen WAZA-ARI, wtedy te wygrywa walk przed czasem. Mog by to dwa rzuty, dwa skutecznie zaoone trzymania albo jeden rzut poczony z jednym trzymaniem. Wówczas sdzia wypowiada sowa WAZA-ARI AWASETE IPPON (czyt. wazari awasete ippon) i wykonuje gest pokazany na czwartym rysunku. Sdzia najpierw pokazuje gest WAZA-ARI (rysunek 3), po czym unosi rk pionowo jak przy gecie oznaczajcym IPPON (rysunek 2).

Ostatni ocen w judo jest YUKO (czyt. juko). Rzut jest oceniony na YUKO jeli rywal upadnie na bok lub uda nam si przytrzyma go w trzymaniu przez 10-14 sekund. Gest sdziego ukazuje rysunek poniej.

    

                   YUKO                                           HIKIWAKE

Jeli walka zakoczy si remisem, wówczas sdzia ogasza to komend HIKIWAKE! i wykonuje gest z rysunku 2 powyej. Remisy nie zdarzaj si na zawodach dzieci. Po upywie czasu walki albo zarzdzana jest krótka dogrywka, albo sdzia sam wybiera osob, która wedug niego bya lepsza.

Sdzia, który siedzi poza mat przy tablicy punktowej, zaczyna mierzy czas trzymania kiedy sdzia wypowie oraz pokae komend OSAEKOMI (czyt. osajkomi). Aby tak si stao osoba trzymana musi lee na macie na dwóch opatkach. Gest sdziego przedstawia pierwszy rysunek poniej. Jeli osobie trzymanej uda si uciec, sdzia ogasza TOKETA i od tej chwili czas trzymania zostaje przerwany. Bezporednio po tym sdzia konsultuje si z sdzi bocznym mierzcym czas i jeli zawodnik trzyma rywala 10 sekund lub duej, wówczas przyznaje odpowiedni punkt.

                    

            OSAEKOMI                          TOKETA                  ANULOWANIE PUNKTÓW     POPRAWIENIE JUDOGI

Jeli w trakcie walki rozwie si pas, lub judoga nie bdzie poprawiona, wówczas sdzia kae nam j poprawi gestem z rysunku 4. Po zakoczonej walce sdzia wskazuje wyprostowan rk zwycizc.

Zasady walki zostan przedstawione przez trenerów na treningu. Powysze komendy nie s jedynymi, walka zawodników bardziej dowiadczonych wymaga wprowadzeniu jeszcze kilku innych nie spotykanych na zawodach dzieci (midzy innymi kary shido).

 yczymy owocnej nauki

obrazki pochodz ze stron: www.ccsf.edu/Resources/ccsframs.com/judo/referee_signals.htm oraz www.judograndsaconnex.ch/genevois.htm


Nasi bohaterowie Igrzysk Olimpijskich

Aneta Szczepaska - srebrny medal, Atlanta 1996 - jedyna polska judoczka, która stana na podium IO

Waldemar Legie - jedyny zawodnik w historii wiatowego judo, który zdoby dwa zote medale olimpijskie na kolejnych olimpiadach w dwóch rónych kategoriach wagowych - Seul 1988r., Barcelona 1992r.

Pawe Nastula - zoty medal, Atlanta 1996r.

Janusz Pawowski - brzowy medal Moskwa 1980r. oraz srebrny Seul 1988r.

Antoni Zajkowski - srebrny medal Monachium 1972r.

Marian Taaj - brzowy medal Montreal 1976r.


 Waldemar Legie (7. DAN)

Jako jedyny zawodnik w historii wiatowego judo zdoby dwa zote medale w dwóch rónych kategoriach wagowych na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich.

Kiedy ojciec przyprowadzi go na pierwszy trening mia 9 lat i myla, e judo to pewien rodzaj gimnastyki z elementami padów i przewrotami, a nie sztuka walki.
Nie zrezygnowa jednak. Miay na to wpyw takie cechy jak dokadno, cierpliwo, a ponadto atwo przyswaja nowe ruchy i techniki. Mia te zdolno do taktycznego rozgrywania walk. Trenerzy wypowiadali si na jego temat nastpujco: „inteligentny, bardzo pracowity i zaangaowany w procesie treningowym, skromny, koleeski, sucy zawsze pomoc innym, bardzo atwy do prowadzenia, wspaniay technik i genialny taktyk”. Jednym sowem - zawodnik idealny.
Mistrz Olimpijski, 78kg - 1988, Seul
Mistrz Olimpijski, 86 kg - 1992, Barcelona
Mistrzostwa wiata Seniorów, Brzowy Medal – 1987, 1989, 1991, kat. 78 kg, V miejsce - 78 kg - 1985
Mistrz Europy, 86 kg - 1990
Srebrny Medal - Mistrzostwa Europy Seniorów, 78 kg - 1985
Srebrny Medal - Mistrzostwa Europy Seniorów – druynowe - 1983
Brzowy Medal - Mistrzostwa Europy Seniorów, 78 kg - 1986
Mistrz Europy Juniorów, 71 kg - 1981
Brzowy Medal - Mistrzostwa Europy Juniorów, 71 kg - 1982
Mistrz Polski w Judo - omiokrotnie

Polecamy krótki film o Waldemarze Legieniu: http://www.youtube.com/watch?v=dWBtcn6QpDA&feature=related


Pawe Nastula

Pawe Nastula to jeden z najwybitniejszych polskich judoków wszechczasów. W latach 1994-98 przez ponad 3,5 roku by niepokonany zarówno w Polsce, jak i na wiatowych matach. Nie przegra adnej walki, pokona natomiast w tym czasie okoo 200 przeciwników. Jest to ewenement na skal wiatow. W tym czasie zdoby zoto na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach wiata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski.

  • Mistrz Olimpijski z Atlanty (1996), pity zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992).
  • Dwukrotny Mistrz wiata (Tokio 1995 i Pary 1997), srebrny medalista Mistrzostw wiata z Barcelony (1991)
  • Trzykrotny Mistrz Europy (Gdask 1994, Birmingham 1995 i Haga 1996), Vice-Mistrz Europy z Bratysawy (1999)
  • Wygra Najbardziej Prestiowy Turniej Midzynarodowy – Jigoro Kano Cup (Tokyo) w roku 1992, a w 1999 by drugi.
  • Dwunastokrotny Mistrz Polski Seniorów w latach 1991-1999 oraz 2001-2003.

 

O swoich pocztkach mówi tak: „To jest mio od pierwszego wejrzenia. Gdy miaem 10 lat mama zaprowadzia mnie na AWF i zobaczyem judo. Wiedziaem, e to co dla mnie.” Do sekcji prowadzonej wówczas przez Wojciecha Borowiaka przyjmowali jednak dwunastolatków. Zosta wic odprawiony z kwitkiem. Wrzaskiem wyperswadowa mamie, e nie pójdzie na szermierk, jak ona chciaa. Póniejszy mistrz pooy si wówczas na ziemi i zacz paka. Rycza dotd, a mama dla witego spokoju wrócia z nim do salki i przekonaa trenera Wojciecha Borowiaka, eby wzi go chocia na prób.

Krótki wywiad z Pawem Nastul: http://www.zabawajudo.pl/index.php?id=20&nr_strony=3

Film, na którym mona zobaczy Pawa Nastul w akcji:


Aneta Szczepaska

Aneta Szczepaska (ur. 20 sierpnia 1974 we Wocawku) pierwsza i jedyna jak dotychczas Nasza medalistka Olimpijska w judo (Atlanta 1996r). Zdolna, utalentowana, pracowita, obdarzona doskonaym czuciem w judo, ogromnie waleczna a przy tym skromna i koleeska - wzór dla wszystkich modych sportowców.

Wychowanka klubu MKS Olimpijczyk Wocawek. Wielokrotna mistrzyni kraju. Obecnie Trenerka MKS Olimpijczyk Wocawek.

O sobie mówi w ten sposób: "To, co pozwolio osign mi te wszystkie sukcesy to: upór, denie do celu, jaki sobie obraam, ogromna pokora, szacunek dla tego, co robi. Miaam to szczcie, e jako zawodniczka trafiam na wielu ludzi, którzy pomogli mi osign swój cel. Miaam szczcie, e pracowaam od pocztku z moim trenerem, Romanem Stawisiskim, który zaszczepi mi pikno tej sztuki walki. Dziki niemu przetrwaam najcisze chwile, jakimi byy kontuzje i poraki sportowe. yczyabym wszystkim sportowcom, aby rozpoczynajc swoj drog ze sportem trafili na odpowiednich ludzi, którzy tak jak mi uatwili zrealizowa swoje marzenia sportowe".

W Atlancie zdobya srebrny medal olimpijski, tak mówi o walce finaowej: W finaowej walce z Koreank Cho prowadziam przez yuko i dugo utrzymywaam przewag - wspomina. - Mogam to wygra. By taki moment, tu przez jej akcj, gdy prawie padaam, przymierzyam si do rzutu na plecy. Nabraam j i gdybym z wiksz wiar posza do przodu, silniej wstawia pod ni biodro, wygraabym walk przed czasem. Do diaba, tak niewiele brakowao - dodaje z przeksem wicemistrzyni olimpijska, która dwa lata po tym sukcesie nabawia si kontuzji (operacja w klinice prof. Schenka w Austrii), a póniej nie zakwalifikowaa si do startu w kolejnych igrzyskach (Sydney 2000).

- Igrzyska Olimpijskie, Atlanta 1996 – 2m. (66kg.)

- Mistrzostwa wiata Seniorów, Makuhari 1995 – 3 m. (66kg.)
- Mistrzostwa wiata Seniorek, Pary 1997– 9 m. (66kg.)
- Mistrzostwa wiata Seniorek, Birmingham 1999– 9 m. (63kg.)
- Mistrzostwa Europy Seniorów, Bukareszt 2004– 2 m. (63kg.)
- Mistrzostwa Europy Seniorów, Oviedo 1998 – 9 m. (63kg.)
- Druynowe Mistrzostwa Europy Seniorek, Trnawa 1995 – 2 m. (66kg.)
- Druynowe Mistrzostwa Europy Seniorek, Petersburg 1996– 2 m. ( 66kg.)
- Druynowe Mistrzostwa Europy Seniorek, Haga 1994– 3 m. (61kg.)
- Mistrzostwa wiata Armii, Den Helder 2000 – 2 m. (70kg.)
- Druynowe Mistrzostwa wiata Armii, Den Helder 2000– 2 m. (70kg.)
Mistrzostwa Polski Seniorek (16)– 11 zotych., 2 srebrne, 3 brzowe medale

Aneta Szczepaska w akcji - http://www.youtube.com/watch?v=tv9K80BFsc4

Pokaz na zakoczenie kariery Anety Szczepaskiej -http://www.youtube.com/watch?v=9YumB9KJgu0&feature=fvw


Janusz Pawowski

Dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich. "Inteligentny, bardzo pracowity i zaangaowany w proces treningowy, zawodnik o silnej osobowoci i psychice, bardzo szybko przechodzi kolejne stopnie wtajemniczenia doskonalc technik walki i ju pod koniec lat siedemdziesitych sign po pierwsze sukcesy midzynarodowe."

Tak wspomina swoje pocztki z judo:

Jako chopiec o judo wiedziaem niewiele, a do chwili, kiedy na ekrany kin nie wszed film „Saga o judo”. Mimo e film by stary, to dla nas, chopców z robotniczych bloków Gdyni, byo to co nowego. Walki toczylimy na okolicznych skwerkach lub na boisku, czsto po lub podczas niewinnie zacztego meczu. Potem by program „Konkurs 5-ciu milionów” niezapomnianego Marka Grota. Wystpowaa w nim grupa zawodników z warszawskich klubów. Demonstrowali techniki i popisywali si sprawnoci. Postanowiem, e chc by taki jak oni. Adres i siedzib klubu „Flota” znalazem w ksice telefonicznej. Dowiedziaem si te, e nabory rozpoczynaj si za tydzie. By wrzesie 1972 r. Staem w grupie kilkunastu chopaków a do chwili, gdy nie usyszaem, e ju nikogo nie przyjm. Nie mogem tak sobie, po prostu wróci do domu, skoro powiedziaem, e id trenowa judo. Staem wic i patrzyem przez okno. Kadego dnia próbowaem dosta si na sal, ale za kadym razem syszaem to samo: nie ma miejsc! Min miesic, a ja uczyem si judo zza szyby i piekielnie marzem. Jesie w tamtych czasach na wybrzeu nie zawsze bya zota, a ja, jak kady szanujcy si chopak, prdzej dabym si pokroi, ni woybym czapk. Postanowiem uy podstpu. W skadnicy harcerskiej kupiem kilka metrów pótna aglowego, zaniosem ciotce, która trudnia si krawiectwem, i kazaem uszy sobie co, co miao przypomina prawdziw judog. Poniewa trenerzy czasem si zmieniali, wyczekaem moment, kiedy nie byo tego, który odsya mnie z kwitkiem, i wmieszaem si w tum. Judo zdyem ju nieco pozna, stojc na zewntrz sali, wic nie szo mi najgorzej i ... zostaem! Na szczcie, bo zrobio si cakiem zimno."

Brzowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980)

Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu (1988)

6-krotny mistrz Polski w kat. 60 kg (1979-1983, 1985)
3-krotny brzowy medalista Mistrzostw wiata (1979, 1983, 1987)
3-krotny brzowy medalistaa Mistrzostw Europy (1982, 1983, 1986).

Uznany zosta za jednego z wybitniejszych techników w polskim judo. Jego rzut w pófinaowej walce podczas IO w Seulu uznany zosta za najbardziej efektown akcj caego turnieju judo. Po zakoczeniu kariery zawodniczej (1990) - wybitny trener (pracowa m.in. w Kuwejcie i Woszech), take polskiej kadry narodowej (1997-1999). Zasuony Mistrz Sportu odznaczony m.in. srebrnym Medalem za Wybitne Osignicia Sportowe i Srebrnym Krzyem Zasugi.

Koronna technika Janusza Pawowskiego - http://www.youtube.com/watch?v=iuzhORUPZTY&feature=related


Dlaczego warto bra udzia w zawodach JUDO?

Kilka podstawowych informacji dotyczcych rozgrywania zawodów oraz znaczenia udziau w zawodach.

Wszystkie turnieje rozgrywane s wedug komunikatu organizacyjnego, z którym trenerzy musz zapozna si przed turniejem. Komunikaty organizacyjne zamieszczamy w zakadce „do pobrania” lub jeli dotycz Pucharów Polski zamieszczone s na stronie Polskiego Zwizku Judo (www.pzjudo.pl) lub klubu MKS Juvenia Wrocaw (www.gwardiajuvenia.pl).

Turnieje lokalne maj by traktowane przez dzieci jako forma zabawy. Z tego powodu przewanie dzieci dzielone s w grupy 3- i 4-osobowe. Wówczas wszystkie dzieci zdobywaj medale i nagrody przewidziane w komunikacie. Takie turnieje maj wiele pozytywnych aspektów:

- dzieci ksztatuj samodzielno, odwag i pewno siebie,

- jest to ogromny stres, z którym dziecko musi sobie poradzi,

- dzieci przewanie maj 2-3 walki wic szkoleniowo zyskuj bardzo duo,

- zawody kocz si szybko i nie s mczce dla dzieci,

- kady uczestnik ma podobne szans bo dzieci dzielone s wedug wieku, wagi i dowiadczenia,

- dzieci zdobywaj medale dziki czemu zachcamy je do uprawiania sportu,

- kade dziecko, nawet jeli przegrao swoje walki, otrzymujc na podium medal czuje si zwycizc.

Prosimy rodziców eby dopingowa dzieci z trybun co uatwia trenerom pomoc zawodnikom. Dzieci atwiej panuj nad emocjami gdy rodzice nie stoj przy macie.

Nikt sporód obecnych trenerów oraz sdziów nie chce skrzywdzi dzieci. Nawet jeli sdziowie podejm niesuszn decyzj, nie robi tego celowo (kady jest czowiekiem i moe si pomyli). Nie powinno si budowa u dzieci poczucia krzywdy. Przepisy w Judo zmieniaj si praktycznie z roku na rok (niestety) wic nawet jeli kto z Pastwa kiedy wiczy Judo, prosimy samemu nie sdziowa. Jeli maj Pastwo wtpliwoci to prosz podej do trenerów i rozwia wtpliwoci.

Zawody lokalne to jedynie pierwszy krok, który powinien trwa odpowiednio dugo.

Kolejnym s zawody otwarte (midzywojewódzkie, ogólnopolskie i midzynarodowe). W zawodach tego typu walcz ze sob dzieci podzielone wedug kryterium wagi oraz wieku. Nie zwraca si uwagi na dowiadczenie, kady kto spenia oba wymienione kryteria moe walczy. Trener musi zadecydowa czy dany zawodnik poradzi sobie w konkretnym turnieju.

- w pewnym momencie w zawodach lokalnych dzieci walcz na kadym turnieju z tymi samymi rywalami, powaniejsze zawody obejmuj wiksz liczb klubów z wikszego regionu przez co dzieci nabieraj wikszego dowiadczenia,

- otwarte zawody w wikszych salach potguj stres, z którym modzi judocy musz sobie poradzi. Do stresu zwizanego z zawodami lokalnymi w pewnym momencie przyzwyczaj sii nie maj z tym problemu,

- jeli dzieci cigle wygrywaj turnieje lokalne, nie poszukuj moliwoci rozwoju. Ponadto nie ucz si przegrywa, co jest bardzo wanym aspektem treningu Judo. Wówczas po wielu sukcesach gdy przyjdzie poraka mog zrezygnowa z uprawiania sportu,

- dzieci startujce w zawodach powinny mie badania sportowo-lekarskie oraz ubezpieczenie NWW,

- w zawodach tego typu zawodnicy mog mie nawet ponad 5 walk,

- nie kade dziecko bdzie medalist Igrzysk Olimpijskich, jednak adnemu dziecku nie wolno takiej moliwoci odbiera. W  wieku szkolnym zajcia Judo maj przede wszystkim stymulowa prawidowy rozwój dzieci, ale dzieci szkolone przez kilka lat przez trenerów powinny próbowa swoich si i odnosi sukcesy w coraz mocniejszych zawodach. A moe to wanie ten zawodnik/ta zawodniczka za kilka (lub kilkanacie) lat przyniesie nam chwa na Mistrzostwach wiata lub Igrzyskach Olimpijskich?

Turnieje otwarte przewanie zajmuj prawie cay dzie. Rano odbywa si waenie, póniej losowanie i rozpoczcie walk. W zalenoci od iloci osób w kategorii wagowej mamy puchar grupowy lub pucharowy (wicej na ten temat poniej). Medale, puchary, dyplomy i inne nagrody dostaj jedynie najlepsi zawodnicy (przewanie pierwszych 3-4 zawodników). Ten aspekt take opisany jest w komunikacie organizacyjnym.

Turnieje otwarte w pewnym momencie powinny staj si norm. Zawody dzieci nie odbywaj si co weekend wic czasami warto dla dzieci powici jeden dzie (nawet jeli zawody maj trwa kilka godzin).

Udzia w zawodach ma wiele pozytywnych stron. Naturalne jest, e dzieci boj si startu i ewentualnej poraki ale jeli bd unika wyzwa, nigdy nie nabior odwagi i nie naucz si sztuki ponoszenia zwycistw i poraek.


System rozgrywania zawodów:

1. System grupowy (najczciej stosowany w zawodach dzieci) - jedna grupa

2. System grupowy - dwie grupy

3. System pucharowy

1. System grupowy (najczciej stosowany w zawodach dzieci) - jedna grupa zawody w tym systemie s rozgrywane gdy liczba zawodników nie przekracza 5.

Zawodnicy/zawodniczki walcz w jednej grupie kady z kadym. Za wygran walk otrzymuje si 1 punkt, za porak 0 punktów. Ponadto przyznawane s mae punkty: zwycistwo na Ippon (10), na waza-ari (7), na yuko (5), na wskazanie sdziego (1). Podaje si najwysz ocen, np. jeli kto wygra walk na waza-ari i 3 yuko to nie otrzymuje si 22 punktów tylko 7. Poza tym bierze si pod uwag najwysz ocen przewagi nad rywalem, np. jeli zawodnik A ma waza-ari i yuko, zawodnik B waza-ari, to po upywie czasu zawodnik A wygrywa na yuko (taka bya rónica midzy zawodnikami).

Jak naley wyoni zwycizc? W pierwszej kolejnoci - liczba zwycistw (duych punktów)

W drugiej kolejnoci - liczba maych punktów.

W trzeciej kolejnoci, gdy dwóch zawodników ma tyle samo duych i maych punktów, wówczas wygrywa ten, który by zwycizc w bezporednim pojedynku tych zawodników.

Czasami ma miejsce sytuacja gdy trzech zawodników ma tyle samo duych punktów, tyle samo maych i w pojedynkach midzy nimi kady jedn walk wygra i jedn przegra. Jest to rzadka sytuacja ale wówczas albo maj miejsce dodatkowe walki albo way si zawodników. Najlejszy zajmuje najwysze miejsce a najciszy ostatnie.

PRZYKAD: www.pzjudo.pl/wyn/fs_g5.php?zid=250&kat=2146

2. System grupowy - dwie grupy zawody rozgrywane s w tym systemie przy 6-8 zawodnikach.

Zawodnicy dzieleni s na 2 grupy. Po zakoczeniu walk wewntrz grup, do strefy medalowej przechodz po 2 najlepszych zawodników z kadej grupy. W pófinaach zwycizca grupy A walczy z drugim zawodnikiem z grupy B oraz zwycizca grupy B z drugim zawodnikiem grupy A. Przegrani zajmuj miejsca 3, zwycizcy walcz w finale o zoty medal.

PRZYKAD: www.pzjudo.pl/wyn/fs_g8.php?zid=249&kat=2132

3.  System pucharowy

Gdy zawodników w jednej kategorii jest wicej ni 8, przewanie stosowany jest system pucharowy.

Zawodnicy walcz po kolei z wylosowanym rywalem, zwycizca przesuwa si w rozpisce do kolejnej rundy. Gdy przegra si w walkach eliminacyjnych z zawodnikiem, który nie dojdzie do pófinau, wówczas odpada si z turnieju. Ten, kto przegra z pófinalist ma tzw. drug szans i walczy w repasaach (rozpisywana jest druga drabinka). Jeli w repasaach wygra si wszystkie walki, wówczas dochodzi si do pojedynku o brzowy medal (z zawodnikiem, który przegra pófina z drugiej "poówki" drabinki). Przegrani pófinalici walcz o brzowy medal z najlepszym zawodnikiem repasay z drugiej poówki drabinki. 

PRZYKAD: www.pzjudo.pl/wyn/fs_d16.php?zid=248&kat=2112

W tym systemie mona zakoczy udzia w zawodach po pierwszej walce, jak i mie nawet ponad 5 pojedynków.

 


 
 
 
 
       
  Start | Zajcia | Nasze sekcje | Trenerzy | O judo | Do pobrania | Galeria | Wsppraca | Kontakt

© Zabawa Judo 2010. Wszelkie prawa zastrzeone.
Projekt i wykonanie:
Hajime Studio